pre-COOL

Welke scholen zijn benaderd?

Voor dit onderzoek hebben we een specifieke groep scholen benaderd, namelijk scholen die al aan COOL5-18 deelnamen en die in regio’s lagen met meerdere ‘COOL-scholen’. Op deze manier werd het mogelijk om de kinderen langer te blijven volgen.
Daarnaast doen ook scholen mee aan pre-COOL, die niet meededen aan COOL5-18, bijvoorbeeld scholen waar kinderen uit voorschoolse voorzieningen die meedoen aan pre-COOL naartoe zijn uitgestroomd.
Pre-COOL is opgezet in twee delen. In het eerste deel volgen we kinderen die in 2009 vier jaar zijn geworden, vanaf de overgang van voorschoolse instelling naar het basisonderwijs tot in ieder geval het einde van het basisonderwijs. Deze groep noemen we het vierjarigencohort. In het tweede deel volgen we kinderen die in 2010 twee jaar zijn geworden, opnieuw ten minste tot het einde van de basisschool. Deze groep noemen we het tweejarigencohort. Hierbij worden ook kinderen betrokken die niet aan voorschoolse voorzieningen deelnemen. Bij al deze kinderen worden periodiek gegevens verzameld over hun ontwikkeling en over de voorzieningen en scholen die ze bezoeken.

Wat betekent deelname voor een basisschool?

Deelname aan pre-COOL betekent dat we een aantal kinderen uit door de school aangedragen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verder volgen. Dit volgen van de kinderen is deels gebeurd via het COOL5-18-onderzoek. Sinds COOL5-18 is beëindigd en er bovendien ook kinderen zijn uitgestroomd naar andere dan COOL5-18 basisscholen worden kinderen ook gevolgd op andere basisscholen. De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden (voorjaar 2020):

Vierjarigencohort

In 2009 hebben we voor de 4-jarige kinderen gegevens opgevraagd. Deze leerlingen zaten toen in groep 1. We hebben aan de leerkracht gevraagd een observatielijst over de kinderen in te vullen en we hebben de toetsscores van taal- en rekentoetsen opgevraagd. Ook hebben we de ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen over het gezin waaruit de kinderen afkomstig zijn.

In 2010/11 zaten de leerlingen in groep 2. In dat schooljaar hebben we gegevens opgevraagd via de tweede meting van COOL5-18.

In het schooljaar 2011/12, toen de leerlingen in groep 3 zaten, hebben we opnieuw de toetsscores van de deelnemende leerlingen opgevraagd. Ook hebben we de leerkrachten gevraagd enkele vragen over de leerlingen te beantwoorden.

In 2014/15 zaten de leerlingen in groep 5 en hebben we de gegevens opgevraagd via de derde meting van COOL5-18. Het betreft toetsgegevens en een leerlingprofiel.

In het schooljaar 2016/17 heeft de laatste dataverzameling plaatsgevonden, in groep 8. Er zijn toetsscores opgevraagd en de leerkrachten is gevraagd om een uitstroomprofiel in te vullen. Het uitstroomprofiel bevat, naast deels dezelfde vragen als het leerlingprofiel, vragen over het uitstroomniveau van de leerling. De leerlingen is gevraagd om een leerlingvragenlijst in te vullen.

Tweejarigencohort

In het schooljaar 2012/13 zijn er kinderen van het tweejarigencohort binnengekomen in de kleutergroepen van het basisonderwijs. In de periode 1 april – 1 november 2012, toen de kinderen 4 jaar zijn geworden hebben we de scholen gevraagd om ook voor deze kinderen een instroomprofiel in te vullen, de oudervragenlijst te verspreiden en een kleutertoets in groep 1 af te nemen.

In 2013/14, toen de kinderen in groep 2 zaten, deden zij mee aan de derde meting van COOL5-18.

In 2014/15 zaten de kinderen in groep 3. We hebben toen aan de leerkracht gevraagd een observatielijstje over de kinderen in te vullen. Ook hebben we de ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen over het gezin waaruit de kinderen afkomstig zijn. En we hebben de toetsscores van taal- en rekentoetsen opgevraagd.

In 2016/17 zaten de meeste kinderen in groep 5. De leerkrachten is gevraagd om een observatielijst over de kinderen in te vullen. Verder zijn de toetsscores van taal- en rekentoetsen opgevraagd.

In 2019/20 zitten de meeste kinderen in groep 8. De leerkrachten wordt gevraagd om een observatielijst over de kinderen in te vullen. Als gevolg van het coronavirus wordt dit schooljaar geen eindtoets basisonderwijs gemaakt. Daarom zullen zoveel mogelijk toetsscores van eerdere metingen van de LOVS toetsen taal- en rekenen worden opgevraagd, in combinatie met het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Ook vullen de leerlingen een vragenlijst in.

Omdat bij deze kinderen al op jongere leeftijd bij de VVE-instelling gegevens zijn verzameld kan bij hen de effectiviteit van de ‘voorschoolse educatie’ worden onderzocht.

Via de website van pre-COOL worden regelmatig berichten over uitkomsten van het onderzoek verspreid, zodat iedereen het onderzoek en de opbrengsten ervan kan blijven volgen.